Petitchef

Voorwaarden

ALGEMENE SERVICEVOORWAARDEN (CGS)

Deze CGS, evenals de CGU die integraal deel uitmaken van de CGS, regelen alle diensten die worden aangeboden op de website Petitchef die toegankelijk is op het adres nl.petitchef.com (hierna de "Site"). Ze worden zonder voorbehoud gesloten tussen enerzijds het Lid van de gemeenschap Petitchef en anderzijds MADEINWORK, SARL met maatschappelijke zetel te 10 avenue Roger Lapebie, 33140 VILLENAVE D'ORNON en geregistreerd bij de RCS van Bordeaux onder het nummer 491 088 597, met een kapitaal van 6.660 euro en intracommunautair btw-nummer: FR 24491088597, hierna afzonderlijk of gezamenlijk de "Partij(ën)" genoemd.


INLEIDING EN DOEL

Petitchef is een platform waarmee leden gratis kunnen profiteren van verschillende diensten met betrekking tot de raadpleging en publicatie van kookrecepten, zoals hieronder gedefinieerd. Het doel van de algemene voorwaarden is om de contractuele bepalingen vast te stellen met betrekking tot de respectieve rechten en plichten van de partijen bij het gebruik van de site door leden.


ARTIKEL 1. DEFINITIES

ACCOUNT Petitchef: duidt de interface aan waarin alle informatie met betrekking tot een lid is gegroepeerd, zoals de informatie die van hem wordt gevraagd bij registratie.

LID: duidt de natuurlijke persoon aan die een Petitchef-account heeft. Het lid garandeert MADEINWORK en zorgt ervoor dat hij handelingsbekwaam is om in te stemmen met de algemene voorwaarden en algemene voorwaarden of de toestemming van zijn wettelijke vertegenwoordiger

SITE: verwijst naar de website toegankelijk op het adres nl.petitchef.com en groepeert alle webpagina's die door MADEINWORK worden gehost en aangeboden aan internetgebruikers voor:


ARTIKEL 2. INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN

Het Lid verklaart alle rechten te bezitten om gebruik te kunnen maken van de door MADEINWORK aangeboden diensten. Het Lid garandeert MADEINWORK en zorgt ervoor dat hij de wettelijke bevoegdheid heeft om zich te kunnen registreren op de Site of de toestemming heeft van zijn wettelijke vertegenwoordiger.

Om zich op de Site te kunnen registreren, moet het Lid deze CGU en de CGS zonder voorbehoud hebben aanvaard en erkennen dat deze twee documenten alle verplichtingen tussen hem en MADEINWORK weergeven.

Een gebruikersnaam en wachtwoord worden dan toegewezen aan het account van het lid. Deze informatie is strikt persoonlijk. Als zodanig wordt elke bewerking die wordt uitgevoerd vanaf zijn account Petitchef verondersteld door het lid zelf te zijn uitgevoerd.

In geval van verlies of diefstal van identificatiemiddelen, dient MADEINWORK zo snel mogelijk op de hoogte te worden gebracht via [email protected], met vermelding van "VERLIES VAN IDENTIFICATIE" in de onderwerpregel.


ARTIKEL 3. RECHTEN EN PLICHTEN VAN LEDEN

Transparantie met de Petitchef-community: het lid wordt gevraagd informatie te verstrekken waarmee hij kan worden geïdentificeerd door zich te registreren op de site. De informatie die het Lid tijdens de registratie aan MADEINWORK verstrekt, moet volledig, nauwkeurig en actueel zijn. MADEINWORK behoudt zich het recht voor om het lid te vragen zijn identiteit, zijn geschiktheid en de meegedeelde informatie met elk geschikt middel te bevestigen.

Inhoud plaatsen (recepten, opmerkingen, evaluatie, hyperlinks...): het lid kan inhoud plaatsen op voorwaarde dat hij alle rechten heeft op de inhoud die op de site is geplaatst . Het lid garandeert dat deze inhoud de internetgebruikers niet zal misleiden, de openbare orde of de goede zeden niet zal verstoren en geen inbreuk zal maken op de rechten van derden, in het bijzonder intellectuele eigendom. Het lid is als enige verantwoordelijk voor de inhoud die hij plaatst en garandeert MADEINWORK dus tegen elke actie die wordt ondernomen tegen inhoud die in strijd is met de algemene voorwaarden.

Door deze algemene voorwaarden te accepteren en inhoud te publiceren, zoals een kookrecept, een foto en/of een video, verleent het lid aan MADEINWORK kosteloos het recht op weergave en reproductie van de inhoud, op alle papier en elektronische media, met als doel de Site en/of de activiteiten van MADEINWORK te promoten, voor de duur van de registratie van het Lid op de Site, voor alle landen van waaruit de Site toegankelijk is.

De Member kan zijn recept bijvoorbeeld illustreren met foto's en/of een video, wat de consultatiegraad van zijn recept verhoogt. Om dit te doen, kan het Lid zijn eigen illustraties uploaden of die van de Site gebruiken. In alle gevallen hangt de kwaliteit, grootte of lay-out van het gepubliceerde kunstwerk af van de kwaliteit van het door het Lid geüploade kunstwerk.

Een ander voorbeeld, het Lid kan ook hypertekstlinks invoegen in zijn recepten en geposte inhoud, in dit geval is het Lid als enige verantwoordelijk voor deze elementen die hij online plaatst en garandeert MADEINWORK tegen elke actie van een derde partij tegen hen.

Recepten beoordelen: Recepten worden alleen beoordeeld door leden die deze recepten hebben uitgeprobeerd. Als zodanig kan het Lid zich niet verzetten tegen de publicatie van een evaluatie over zijn recept, tenzij deze evaluatie duidelijk illegale inhoud is. Het Lid dient dan de procedure voor het melden van illegale inhoud te volgen.

Als een recept te veel negatieve opmerkingen bevat, kan MADEINWORK naar eigen goeddunken het recept en de gerelateerde opmerkingen verwijderen, zonder dat het Lid recht heeft op vergoeding van enige daadwerkelijke of potentiële schade.

Respecteer de Petitchef-community - Het lid stemt in met:

Waarschuwing: het Lid erkent, aanvaardt en begrijpt dat in het geval van een klacht over betwiste inhoud die hij heeft gepost, MADEINWORK automatisch inhoud kan verwijderen die door het Lid is geplaatst, zonder dat het Lid enige aanspraak kan maken potentiële of bewezen schade.


ARTIKEL 4. VERPLICHTINGEN VAN MADEINWORK

MADEINWORK verbindt zich ertoe alle middelen in te zetten om de continuïteit van de toegang tot en het gebruik van de Site te waarborgen, 7 dagen per week en 24 uur per dag.

MADEINWORK is niet verplicht om de inhoud die op de site wordt geplaatst, zoals recepten die door leden zijn geplaatst of hun opmerkingen, te controleren. Er wordt inderdaad aan herinnerd dat MADEINWORK een host is in de zin van artikel 6 I 2) van de wet van 21 juni 2004. Als zodanig verbindt MADEINWORK zich ertoe om elke duidelijk illegale inhoud onmiddellijk te verwijderen zodra zij er kennis van neemt. onder de voorwaarden voorzien in de Algemene Voorwaarden.

In het geval van melding van illegale inhoud of schending van deze algemene voorwaarden, behoudt MADEINWORK zich het recht voor om de volgende maatregelen te nemen tegen het betreffende lid:

Leden waarop sancties van toepassing zijn, stemmen ermee in geen nieuw Petitchef-account op de site te openen.

In elk geval moet MADEINWORK mogelijk een Petitchef-account verwijderen in de volgende vier gevallen:

Zodra het Petitchef-account is verwijderd, wordt er geen informatie bewaard, behalve voor wettelijke verplichtingen van MADEINWORK.


ARTIKEL 5. AANSPRAKELIJKHEID

MADEINWORK wijst alle verantwoordelijkheid af in het geval van:

Het lid is dan als enige verantwoordelijk voor schade aan derden en de gevolgen van claims of acties die hieruit kunnen voortvloeien.

MADEINWORK vestigt de aandacht van de Leden op het feit dat de foto's en video's die op de Site worden geplaatst, onder andere om recepten en nieuws te illustreren, niet-contractueel zijn en niet aansprakelijk kunnen worden gesteld.

Er wordt ook gespecificeerd dat MADEINWORK geen controle heeft over de websites die direct of indirect gelinkt zijn aan de Site (bijv. blogs en/of websites van partners en leden). Bijgevolg sluit het alle aansprakelijkheid uit voor de daarin gepubliceerde informatie. Links naar deze websites worden uitsluitend ter informatie aangeboden en er wordt geen garantie gegeven met betrekking tot hun inhoud. Als zodanig kan MADEINWORK onder andere niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van deze sites, hun kwaliteit, de waarheidsgetrouwheid van hun aanbiedingen of enige relatie die via deze sites wordt aangegaan.


ARTIKEL 6. PERSOONSGEGEVENS

MADEINWORK is verantwoordelijk voor de verwerking van de op de Site verzamelde gegevens. Deze gegevens worden verwerkt om de goede werking van de site te verzekeren, maar ook om te reageren op verzoeken van leden. Deze verwerking van persoonsgegevens is aangegeven bij de CNIL.

De gegevens worden met name verzameld via navigatie op de Site (voorbeeld: IP-adres), het openen van een Account Petitchef of via de op de Site aanwezige formulieren voor het verzamelen. Deze gegevens zijn essentieel voor het verwerken van verzoeken van Leden en worden niet doorgegeven aan derden, behalve met voorafgaande toestemming of informatie van de Leden.

Bovendien kan tijdens bezoeken aan de Site automatisch een cookie worden geïnstalleerd in de browsersoftware van het Lid. De cookie maakt het mogelijk om informatie te verzamelen met betrekking tot de navigatie van het Lid op de Site. De configuratie van de navigatiesoftware maakt het mogelijk om op de hoogte te worden gebracht van de aanwezigheid van cookies en deze te weigeren. Bepaalde functies van de site kunnen echter niet meer worden gebruikt als het lid de installatie ervan weigert. Voor meer informatie over cookies en het gebruik ervan: https://www.cnil.fr.

Elk lid heeft het recht om zijn gegevens (inclusief gegevens uit cookies) op te vragen, te corrigeren, te verwijderen of om legitieme redenen bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn gegevens. Al deze rechten kunnen worden uitgeoefend op het e-mailadres [email protected], waarbij in het onderwerp van het bericht "Mijn gegevens" wordt vermeld en een kopie van hun identiteitsbewijs wordt bijgevoegd.


ARTIKEL 7. INTELLECTUEEL EIGENDOM – HYPERTEXT LINKS

Inhoudsbescherming: De CGU zijn een integraal onderdeel van de CGS en zijn als zodanig volledig van toepassing op het eigendom van de inhoud van de Site en het gebruik ervan. Ter herinnering: de Site bevat recepten, merken, redactionele inhoud, artikelen, beschrijvingen, ontwerpen, grafieken, foto's, tekeningen en modellen, video's, software, muziek en geluiden, ideeën en andere inhoud (de "Inhoud") beschermd door de intellectuele eigendomsrechten, handelsgeheimen en/of enig ander exclusief recht, en deze rechten zijn legitiem en erkend.

De Inhoud wordt beschermd door de wetten die van kracht zijn in Frankrijk (en indien van toepassing, door alle soortgelijke wetten in het buitenland), en is het exclusieve eigendom van MADEINWORK en/of haar partners en/of een Lid, en mag niet worden gereproduceerd, geheel of gedeeltelijk gebruikt of weergegeven zonder hun uitdrukkelijke voorafgaande adequate toestemming op straffe van gerechtelijke vervolging, in het bijzonder voor namaak en parasitisme.

Als zodanig is het lid niet gemachtigd om alle of een deel van de elementen van de site te gebruiken, te reproduceren of weer te geven.

Waarschuwing: het downloaden van een element van de Site op zijn computer geeft geen enkel eigendomsrecht aan dit element.

MADEINWORK verbiedt uitdrukkelijk:

Hypertekstlink: Elke creatie van links naar de Site en meer in het algemeen elk gebruik van een element waaruit de Site bestaat, is onderworpen aan de voorafgaande schriftelijke toestemming van MADEINWORK, die op elk moment kan worden ingetrokken. naar eigen goeddunken, niettegenstaande enige vordering tot schadevergoeding voor geleden schade als gevolg.


ARTIKEL 8. ALGEMENE BEPALINGEN

Wijziging: MADEINWORK behoudt zich het recht voor om deze CGS op elk moment te wijzigen. De aangebrachte wijzigingen worden van kracht zodra ze online zijn geplaatst. Leden worden geïnformeerd over wijzigingen in de algemene voorwaarden en moeten hun abonnement op deze algemene voorwaarden verlengen.

Aard: De Partijen verklaren verder dat deze CGS op geen enkele manier kunnen worden beschouwd als een handeling die een rechtspersoon vormt, en dat elke vorm van "affectio societatis" formeel is uitgesloten van hun relatie. De CGS verlenen geen exclusiviteit met betrekking tot de levering van diensten of garantie van kwaliteit tussen de partijen.

Geen afstand: Het feit dat een van de partijen de toepassing van een clausule van deze algemene voorwaarden niet heeft geëist, hetzij permanent of tijdelijk, kan in geen geval worden beschouwd als een verklaring van afstand van die clausule.

Onafhankelijkheid van de artikelen: Als een van de bepalingen van deze CGS nietig zou zijn met betrekking tot een wet- of regelgevende bepaling die van kracht is en/of een rechterlijke beslissing met gezag van gewijsde, zal het worden als ongeschreven beschouwd, maar tasten op geen enkele wijze de geldigheid aan van de overige clausules die volledig van toepassing blijven. De Partijen zullen in dit geval samenkomen om een ​​nieuwe bepaling overeen te komen ter vervanging van de nietig verklaarde bepaling, met dien verstande dat de nieuwe bepaling zoveel mogelijk de geest en de economische impact van de vervangen bepaling voor de Partijen moet respecteren.


ARTIKEL 9. RECHT - JURISDICTIE

BEHALVE UITDRUKKELIJKE BEPALINGEN VAN OPENBARE ORDE WORDEN DE CGS GEREGEERD EN DAAROM ONDERWORPEN AAN DE FRANSE WET. IN GEVAL VAN EEN GESCHIL OVER HUN UITVOERING, UITVOERING OF INTERPRETATIE, EN BIJ ONTBREKEN VAN EEN MINDERLIJKE OVEREENKOMST, ZIJN DE FRANSE RECHTBANEN DE BEVOEGDE RECHTBANEN.